Extra Årsmöte

Kallelse till extra årsmöte i Televeteranerna inom fd Borås Teleområde onsdagen 18 maj kl 10.00.
Vi kommer att genomföra mötet som ett telefonmöte.

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99, senast 14 maj. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.

Föreningens nyvalda kassör har tyvärr meddelat att vederbörande beslutat att avgå omgående på grund av personliga skäl.
Enligt stadgar måste då kallas till extra årsmöte för fyllnadsval av ny ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Ulla Åkerfeldt på 1 år.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Val av ny ledamot
10. Årsmötets avslutande Väl mött hälsar styrelsen