Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 var i år förlagt i Sinnenas Hus, Borås.

Den 6 mars kunde 68 medlemmar samlas till ett årsmöte på en plats som var ny för oss flesta. Sinnenas Hus har tidigare varit en kyrka, Wesleykyrkan, då tillhörande Borås Metodistförsamling.
Kaffe med fralla serverades som start för dagen.
Mötesförhandlingarna inleddes med att Gunn-Britt Scherdin hälsade alla välkomna och därefter följde en parentationen med ett tänt ljus och en tyst minut för de medlemmar som inte finns med oss längre.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Birgitta Torelund.

Gunn-Britt gick igenom verksamhetsberättelsen för 2023. Medlemsantalet är nu 385 vilket är en minskning med 24. De lokala klubbarna har glädjande nog haft flera träffar vilket våra medlemmar uppskattar väldigt mycket.

Bokslutsrapporten redovisades och det ekonomiska läget är bra.
Under året har föreningen övergått till ett nytt bokföringsprogram, Visma, vilket har medfört extra arbete för kassören
och hennes medhjälpare Johan Scherdin.

Stefan Apelgren föredrog revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2024 beslutades oförändrad.

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag. Hannu Merstrand valdes till ny ordförande. Johan Scherdin och Börge Nilsson valdes som nya ledamöter. Anita Holgersson omvaldes som ledamot.
Conny Ljunggren valdes som ny revisor.

Vad gäller kontaktombud blev det endast en förändring. Sune Ljunggren ersatte Per-Olof Holmström för Vara/Herrljunga.
Valberedningen omvaldes.

Styrelse, kontaktombud, revisorer och valberedning för 2024 framgår på sidorna “Styrelse” och “Kontaktombud”.

Efter själva årsmötet var det tänkt att Jan-Åke Brorsson skulle hålla en föreläsning om textilindustrin i Sverige men blev hastigt sjuk varför Hannu med kort varsel fick i uppgift att hålla en information om Sjöräddningssällskapet.
Det blev en intressant information om Sjöräddningens viktiga arbete som utförs helt på frivillig basis och finansieras med donerad utrustning utan hjälp av skattemedel. Hannu är placerad på Buas station och deltar i arbetet under sommarhalvåret.

Efter en god lunch var det dags för underhållning. Pia och Michael underhöll med både allsång, sång och Quiz. Många gamla godingar framfördes och gissningar på melodier.

Före lotteridragningen serverades kaffe och och kaka. Många fina vinster som ordnats av Birgitta och Anita fördelades mellan många nöjda vinnare.

Hannu tackade som avlutning alla deltagare för visat intresse och tyckte att det var bra att så många kunde närvara.